طریقه درس خواندن در دانشگاه های ایران - آسمان شهر
X
تبلیغات
زولا
۱-شروع ترم 

۲-یک هفته بعد از شروع ترم

۳-دو هفته بعد از شروع ترم

۴-قبل از میان ترم

۵-در طول امتحان میان ترم

۶-بعد از امتحان میان ترم

۷-قبل از امتحانات پایان ترم

۸-اطلاع از برنامه پایان ترم

۹- هفت روز قبل از پایان ترم

۱۰-شش روز قبل از پایان ترم

۱۱-پنج روز قبل از پایان ترم

۱۲-چهار روز قبل از پایان ترم

۱۳-دو روز قبل از پایان ترم

۱۴-یک روز قبل از پایان ترم

۱۵-شب قبل از امتحان

۱۶-یک ساعت قبل از امتحان

۱۷-در طول امتحان

۱۸-هنگام خروج از سالن امتحان

۱۹-بعد از امتحان